Lidmaatschap HKV

Hoofdsponsor 2017

 

Belangrijke info

Zeer belangrijk bericht!!!

Naar aanleiding van de mededeling van de KMSH aanvaarden wij geen inschrijvingen van honden met gecoupeerde staart en of gecoupeerde oren ( ongeacht de reden van couperen, of het land van uitvoering).

Klik hier voor de mededeling van de KMSH.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Op voorstel van de sectie 4A heeft de Commissie Identificatie van de honden en van het Kampioenschap beslist dat vanaf 01/01/2013 op de CACIB tentoonstellingen voor alle rassen en op de CAC tentoonstellingen alle rassen (ook deze voor enkele groepen) de winnaars van het CAC/CACIB en Res.CAC/Res.CACIB een chip/tatoeage controle zullen ondergaan. 

Daarom dient vanaf die datum in de catalogus van deze tentoonstellingen het Chipnummer/tatoeage vermeld te worden bij de gegevens van de deelnemende honden.

De controle zal, bij wijze van steekproef, uitgevoerd worden door de vertegenwoordiger van  de  KMSH en/of de VdA. 

 
Let op!
Betalingen en inschrijven moeten gelijktijdig gebeuren, bewijs van betaling meebrengen naar de show.
In principe wordt geen enkele betaling toegelaten op de dag der tentoonstelling. Gebeurt dit toch dan wordt het inschrijfgeld met € 15 verhoogd.
Betalingen op 28/05/2017 niet in ons bezit, zullen beschouwd worden als niet betaald en moeten op het secretariaat voldaan worden. Overschrijvingen worden niet aanvaard als betalingsbewijs. Eventuele dubbele betalingen zullen later terugbetaald worden.
Na afsluitdatum ontvangt de tentoonsteller een toegangsbewijs.
 
Door in te schrijven verklaart/erkent de tentoonsteller:
dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaart en zich eraan zal houden.
dat hij de sportieve uitspraken van de K.K.U.S.H. zal aanvaarden.
dat zijn/haar honden vrij zijn van ziekte en volledig ingeënt (rabies, pavovirose en hondenziekte) zijn.
dat hij/zij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisme die niet erkent is door de F.C.I.
verantwoordelijk te zijn voor beten of andere ongevallen, veroorzaakt door zijn/haar hond(en).
aanwezig te zijn om 9.30u (de keuringen beginnen om 10.00u stipt) en verplicht zich ertoe zijn hond niet vóór het begin van de erekeuringen terug te nemen, zoniet kan hem een boete van € 125 worden opgelegd.
dat de beheerraad het recht heeft inschrijvingen te weigeren zonder de redenen ervoor op te geven.
dat door het verzenden van het inschrijfformulier, hij zich verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld, zelfs indien hij op de tentoonstelling afwezig blijft.
te weten dat vanaf 1 oktober 2001 het inkorten van de oren niet meer is toegelaten, overeenkomstig met de Belgische wet van 14/08/86 en het K.B. van 17/05/01. Het verbod geldt niet voor honden waarvan de oren ingekort zijn voor voormelde datum, op voorwaarde dat het kan aangetoond worden. 
(staart vanaf 01/01/2006)
dat enkel Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt bevoegd zijn voor geschillen die uit deze overeenkomst onstaan. Enkel het Belgische Recht is van toepassing op deze overeenkomst.
dat loopse teven worden toegelaten.
dat binnen het gebouw van de Limburghal Genk een algemeen rookverbod geldt.
 
Klassenindeling:
Minor Puppy: voor alle honden tot 6 maanden oud op de dag der tentoonstelling.
Puppyklas: voor alle honden van 6 tot 9 maanden oud op de dag der tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het CAC of voor Beste van het Ras.
Jeugdklas: voor alle honden van 9 tot 18 maanden oud de dag der tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het CAC, maar wel voor Beste van het Ras.
Intermediare klas: voor alle honden vanaf 15 maand tot 24 maanden op de dag der tentoonstelling. Deze klas komt in aanmerking voor het CAC.
Openklas: voor alle honden vanaf 15 maand op de dag der tentoonstelling. Deze klas komt in aanmerking voor het CAC.
Gebruikshondenklas: minimum leeftijd 15 maanden op de dag der tentoonstelling. Open voor de honden van de rassen onderworpen aan werkproeven, die een klassementsprijs of een GHP/ACU behaalden in een open CAC-wedstrijd, eigen aan het ras. De exposant moet het attest (of een kopie) comform aan het F.C.I.-model toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale Nationale Organisatie van het land waar hij verblijft (KMSH, VDA, SCC, RvB enz.) Dit attest vermeldt het type van de proef en of het resultaat geldig is voor deze klas. Wanneer het attest niet bij het inschrijfformulier gevoegd is, wordt de hond automatisch in Openklas ingeschreven. Deze klas komt in aanmerking voor het CAC.
Kampioensklas: minimum leeftijd van 15 maanden vóór de dag der tentoonstelling. Open voor honden die een Internationale Schoonheidskampioenstitel van de F.C.I. of een Nationale schoonheidskampioenstitel behaald hebben. Fotokopie van certificaat bijvoegen. Bij gebrek hieraan wordt de hond automatisch naar de Openklas verschoven. Deze klas komt in aanmerking voor het CAC.
Veteranenklas: minimum leeftijd 8 jaar de dag der tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het CAC, wel voor Beste van het Ras.
Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging.
Koppelklas: voor twee honden van dezelfde variëteit, maar van verschillend geslacht, welke BONA FIDE eigendom zijn van de tentoonsteller . Om in een koppelklas te kunnen meedingen moeten de twee honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.
Groepsklas: voor minstens drie honden van dezelfde variëteit, zonder onderscheid van geslacht, welke BONA FIDE eigendom zijn van de tentoonsteller. Om in een groepsklas te kunnen meedingen, moet ieder der honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.
 
Belangrijk bericht:
Alle inschrijvingen door de tentoonsteller gebeuren "BONA FIDE" en onder hun verantwoordelijkheid. Elke onjuiste verklaring die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtig is, brengt met zich mee de nietigverklaring van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben en, gebeurlijk, de sanctie voorzien door het reglement.
 
Verantwoordelijkheid:
Het inrichtend Comité neemt alle mogelijke voorzorgen om de netheid te verzekeren op de tentoonstelling. Het Comité kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor de ontvreemding, verlies of schade berokkend, hetzij aan de honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. Alle in het reglement niet voorziene voorvallen en alle betwistingen betreffende de uitvoering ervan, zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van beroep door het Comité beslist worden.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
Les organisateurs ne sont pas responsables des accidents éventuels.
Die Organisatoren sind nicht für mögliche Unfälle verantwortlich.
The organizers are not responsible for any accidents.
Uitstel of afschaffing:
Het inrichtend Comité houdt zich het recht voor, de tentoonstelling tot een latere datum te verschuiven ofwel af te schaffen. Het betaalde bedrag zal worden terug betaald na aftrek van de reeds gemaakte kosten voor de organisatie der tentoonstelling.
 
 

Aanmelden nieuwsbrief